Obchodné podmienky

 Ako objednávať:

 • Na stránke GOELITE.club môže zákazník nakupovať na základe vytvorenia platnej záväznej objednávky rôznymi formami:
 1. Ako registrovaný zákazník
 2. Ako neregistrovaný zákazník
 3. E-mailom, zaslaným na info@goelite.club
 4. Telefonicky na 0911 626 452
 • Objednávka obsahuje povinné položky (označené *), ktoré je potrebné vyplniť, inak sa objednávka nemôže zrealizovať.
 • Ak dodacia a fakturačná adresa nie je rovnaká, je potrebné v objednávke tieto adresy presne vypísať.
 • Všetky prijaté objednávky od zákazníkov sú považované za záväzné.
 • Po prijatí objednávky je zákazník informovaný mailovou správou, príp. aj formou SMS.
 • Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu cien. O tejto zmene však zákazníka budeme informovať vopred.

Spôsob platby za tovar:

 1. Poštovou šekovou poukážkou.
 2. Na faktúru so splatnosťou
 3. Platbou vopred na účet
 4. Platba kartou
 • Pri platbe vopred bude tovar rezervovaný. Zabalený a zaslaný však bude až po pripísaní úhrady na účet predávajúceho. 
 • Ku každej zásielke priloží predávajúci faktúru za tovar ako účtovný doklad.

Zaisťovacie prostriedky: V prípade zmluvných zákazníkov pri nedodržaní lehoty splatnosti uvedenej na faktúre je kupujúci povinný zaplatiť úrok z omeškania vo výške 0,05 % z neuhradenej sumy za každý deň omeškania.

Dodacia lehota:

 • Objednaný tovar bude dodaný obvykle do 1-2 pracovných dní od odoslania tovaru zo skladu.
 • O odoslaní tovaru budeme zákazníka informovať mailovou správou, telefonicky, príp. SMS.
 • Ak si zákazník objedná viac druhov tovaru a niektorý z nich nie je na sklade, zásielka sa pripraví a pošle až po dodaní všetkých tovarov na objednávke, ak sa nedohodne inak. 
 • Ak však tovar nemáme v čase objednávky na sklade, termín dodania sa môže predĺžiť.
 • O prípadnom zdržaní vybavenia objednávky budeme zákazníka informovať, prípadne zákazníkovi ponúkneme inú alternatívu vyriešenia. 
 • Ak nedokážeme vybaviť objednávku, vrátime zákazníkovi platbu za nezrealizovaný tovar.
 • V prípade, že do 2 dní od obdržania informácie o tom, že bol tovar zaslaný, zákazník tovar neobdrží, mal by nás na to upozorniť telefonicky 0911 626 452 alebo e-mailom: info@goelite.club.

 Kontaktné a bankové údaje:

Kontaktné údaje:

AMONIT s. r. o.

 • Sídlo spoločnosti: Hlavná 83/41, 925 28 Pusté Úľany
 • Registrácia: Okresný súd Bratislava I., vložka č.: 50628/B, oddiel: Sro
 • IČO: 43983278
 • DIČ: 2022540322
 • IČ DPH: SK2022540322

Bankové spojenie:

 • Bankové spojenie na Slovensku:
 • Tatra banka a.s. Bratislava
 • Číslo účtu: 2627029893 / 1100
 • SWIFT Banky: TATRSKBX
 • IBAN: SK42 1100 0000 0026 2702 9893
 • Variabilný symbol platby je číslo objednávky

 Storno objednávky:

Storno objednávky:

Objednávku môže stornovať zákazník najneskôr 12 hodín po odoslaní objednávky, telefonicky +421 (0) 911 626 452 alebo e-mailom: info@goelite.club 

V zmysle zákona § 7 Zákona č. 102/2014 Z. z.o ochrane spotrebiteľa o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov má zákazník právo od uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy.

Bez uvedenia dôvodu nieje možné vrátiť tovar, ktorý už bol rozbalený.  

Záručné a reklamačné podmienky:

 • Na predávaný tovar sa vzťahuje záručná doba, určená zákonom (ObčZ) 24 mesiacov odo dňa nákupu. Záruka zaniká, ak bol tovar mechanicky poškodený alebo zničený neodbornou manipuláciou zákazníka.
 • Predávajúci neručí za dodržanie dodacieho termínu v prípade zavinenia zo strany prepravnej spoločnosti.
 • Predávajúci neručí za prípadné nedodanie tovaru, ktoré bolo zapríčinené vinou výrobcu (distributéra) tovaru vinou nepredvídateľných okolností.
 • Pri reklamácii musí zákazník spolu s reklamovaným tovarom predložiť aj kópiu faktúry od AMONIT s.r.o.
 • Reklamáciu musí zákazník predložiť výhradne písomne.
 • Reklamácia musí obsahovať presný popis závady.
 • Telefonicky mu môžu byť poskytnuté iba informácie o spôsobe predloženia reklamácie a to v pracovných dňoch od 8.00 do 16.30 hod.
 • K reklamácii sa vyjadríme najneskôr do 30 dní.
 • Oprávnená reklamácia bude vybavená formou výmenou tovaru za rovnaký alebo za iný tovar v rovnakej hodnote, prípadne vrátením ceny tovaru.

Výhrada vlastníckeho práva:

 • Vlastníctvo k veci prechádza až zaplatením jej ceny.
 • Kupujúci súhlasí s tým, že v prípade ak nedôjde z jeho strany k uhradeniu faktúry predávajúci sa môže dožadovať vrátenia dodanej veci.

Ochrana osobných údajov:

 • Odoslaním objednávky kupujúci udeľuje predávajúcemu so spracovaním osobných údajov uvedených v objednávke v zmysle Zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení jeho neskorších zmien a doplnkov za účelom vybavenia objednávky a dodania tovaru, a to na dobu nevyhnutú na plnenie zmluvy predávajúcim. Poskytnutie osobných údajov kupujúcim je dobrovoľné. Kupujúci má právo svoj súhlas odvolať, a to písomnou formou na adresu sídla predávajúceho.
 • Pri registrácii sa môže zákazník rozhodnúť, či súhlasí s prijímaním informácií a noviniek mailom alebo formou SMS od spoločnosti AMONIT s.r.o.(marketingové účely). Ak si zákazník rozmyslí, že nechce dostávať mailové alebo SMS správy stačí ak sa mailovou správou odhlási z databáze a ďalšie správy už neobdrží.

Potrebujete pomoc?

Napíšte nám na info@goelite.club alebo volajte na 0911 626 452.

Sme tu pre vás a radi vám pomôžeme.